Informace o zpracovn osobnch daj

INFORMACE O ZPRACOVN OSOBNCH DAJ

vod

Rdi bychom srozumiteln a transparentn informovali o tom, jakm zpsobem zpracovvme osobn daje subjekt daj a jak maj subjekty daj v tto souvislosti prva, proto ne pehlednm zpsobem vechny podstatn informace poskytujeme.

Osobn daje zpracovvme a chrnme pln v souladu s Nazenm Evropskho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran fyzickch osob v souvislosti se zpracovnm osobnch daj a o volnm pohybu tchto daj a o zruen smrnice 95/46/ES (obecn nazen o ochran osobnch daj – dle tak jen „Nazen GDPR“) a eskm zkonem o zpracovn osobnch daj. Pi zpracovn osobnch daj dodrujeme nsledujc zkladn zsady:

 • osobn daje zpracovvme korektn a zkonnm a transparentnm zpsobem
 • osobn daje shromaujeme pro urit, vslovn vyjden a legitimn ely a dle je nezpracovvme zpsobem, kter by byl s tmito ely nesluiteln
 • zpracovvme pouze takov osobn daje, kter jsou pimen, relevantn a omezen na nezbytn rozsah ve vztahu k elu, pro kter jsou zpracovvny
 • zpracovvme pouze pesn (a v ppad poteby aktualizovan) osobn daje
 • osobn daje zpracovvme pouze po nezbytn dlouhou dobu vzhledem k elu, pro kter jsou zpracovvny
 • osobn daje zpracovvme zpsobem, kter zajist jejich nleit zabezpeen, vetn jejich ochrany pomoc vhodnch technickch nebo organizanch opaten ped neoprvnnm i protiprvnm zpracovnm a ped nhodnou ztrtou, znienm nebo pokozenm

Sprvce osobnch daj

Sprvcem osobnch daj je spolenost ABREX s.r.o., se sdlem V Olinch 1104/55, Stranice, 100 00 Praha 10, esk republika, I: 256 65 651, zapsan v obchodnm rejstku vedenm Mstskm soudem v Praze, sp. zn. C 59402 (dle jen „Sprvce“). Sprvce nese odpovdnost za zpracovn osobnch daj a vi Sprvci se mohou subjekty daj dovolvat vtiny svch prv uvedench dle.

Sprvce nejmenoval povence pro ochranu osobnch daj, ale uril osobu, kter m tuto oblast na starost a kter dohl nad dnm zpracovnm a ochranou osobnch daj.

V ppad jakchkoliv dotaz tkajcch se zpracovn osobnch daj nebo v ppad uplatovn prv se mohou subjekty daj na Sprvce obrtit jednm z nsledujcch zpsob:

 • osobn na adrese ABREX s.r.o., ternbersk 248, 257 26 Diviov, esk republika
 • dopisem doruenm na korespondenn adresu ABREX s.r.o., ternbersk 248, 257 26 Diviov, esk republika
 • emailem zaslanm na emailovou adresu Sprvce GDPR@abrex.cz
 • zprvou doruenou do datov schrnky Sprvce s identifiktorem datov schrnky cpniwq2

Jak osobn daje a od jakch osob zpracovvme?

Zpracovvme pouze takov osobn daje, kter nutn potebujeme, abychom byli schopni dodret nae prvn povinnosti, dn plnili nae smluvn zvazky a chrnili nae oprvnn zjmy, ppadn pokud mme ke zpracovn souhlas subjektu daj. Z tchto dvod zpracovvme osobn daje nsledujcch osob:

 • nai zkaznci nebo potenciln zkaznci fyzick osoby
 • pracovnci a zstupci naich zkaznk nebo potencilnch zkaznk prvnickch osob
 • nai dodavatel fyzick osoby
 • pracovnci a zstupci naich dodavatel prvnickch osob
 • host na naich akcch
 • uchazei o zamstnn u ns
 • nai zamstnanci
 • nai jednatel a zmocnnci
 • osoby zachycen nam kamerovm systmem

Osobn daje vdy zpracovvme pouze v rozsahu, ve kterm je nutn potebujeme pro dan el zpracovn.

K jakm elm osobn daje potebujeme?

ely zpracovn osobnch daj urujeme zejmna vzhledem k charakteru smluvnho nebo jinho vztahu se subjektem daj nebo vzhledem k poskytovanm slubm i naim oprvnnm zjmm.

Na zklad jakho prvnho dvodu osobn daje zpracovvme?

Osobn daje zpracovvme vdy na zklad alespo jednoho prvnho dvodu (titulu). Pokud by tomu tak nebylo, nepostupovali bychom v souladu se zsadou zkonnosti jako jedn z nejdleitjch zsad Nazen GDPR.

Zpracovn osobnch daj probh na zklad nsledujcch prvnch titul:

 • splnn prvn povinnosti, kter se na ns vztahuje
 • splnn smlouvy uzaven se subjektem daj
 • udlen souhlasu subjektu daj se zpracovnm jeho osobnch daj pro jeden i vce konkrtnch el
 • existence naeho oprvnnho zjmu – o tento prvn dvod oprme zpracovn osobnch daj jen v ppadech, kdy ped naimi zjmy nemaj pednost zjmy nebo zkladn prva a svobody subjektu daj vyadujc ochranu osobnch daj

Jak dlouho osobn daje uchovvme?

Osobn daje mme uloeny pouze po dobu nezbytn nutnou vzhledem k elu zpracovn. V ppad, e nm zpracovn osobnch daj ukld prvn pedpis, stanov i dobu, po kterou tak mme konat. Pokud zpracovvme osobn daje, abychom byli schopni plnit smlouvu uzavenou se subjektem daj, je nutn osobn daje zpracovvat po celou dobu platnosti dan smlouvy. Osobn daje zpracovvan na zklad udlenho souhlasu mme uloeny po dobu, na kterou nm byl souhlas udlen, a samozejm jen do okamiku odvoln souhlasu. V ppad, e je zpracovn osobnch daj nezbytn pro ely naeho oprvnnho zjmu, zpracovvme je pouze po dobu, kdy tento n oprvnn zjem trv.

Od koho osobn daje zskvme?

Osobn daje zskvme primrn pmo od subjektu daj nebo v souvislosti se vzjemnm smluvnm vztahem. Subjekt daj tak m pod kontrolou, jak osobn daje nm poskytne a jak ne.

Nkter osobn daje meme zskat i z veejnch zdroj, nap. z nkterho z veejnch rejstk nebo z internetu. V uritch ppadech zskvme osobn daje i od jinch sprvc, o tom jsme ale povinni subjekt daj informovat.

Komu osobn daje pedvme?

Osobn daje maj k dispozici nai zamstnanci, kte je potebuj ke sv prci. K pedn osobnch daj mimo nai spolenost dochz jen v nutnch, zejmna nsledujcch, ppadech:

 • pedn osobnch daj nm ukld prvn pedpis (jedn se hlavn o pedn osobnch daj sttnm orgnm nebo adm)
 • pedn osobnch daj je nutn pro splnn na povinnosti stanoven smlouvu uzavenou se subjektem daj
 • osobn daje pedvme naemu zpracovateli – k tomuto pedn dochz v situacch, kdy uritou innost, pi kter dochz ke zpracovn osobnch daj, nejsme schopni vykonvat sami (nebo je to pro ns nevhodn) a jejm vkonem jsme tak povili jinou osobu; tato osoba je z pohledu Nazen GDPR nam zpracovatelem; ovili jsme si o n, e poskytuje dostaten zruky zaveden vhodnch technickch a organizanch opaten, aby j provdn zpracovn osobnch daj splovalo poadavky Nazen GDPR a aby byla zajitna ochrana prv subjekt daj; s tmto zpracovatelem je vdy uzavena psemn smlouva o zpracovn osobnch daj, kter stanov pedmt a dobu trvn zpracovn, povahu a el zpracovn, typ osobnch daj a kategorii subjekt daj, nae povinnosti a prva; tento zpracovatel m tak nkter povinnosti stanoven pmo Nazenm GDPR; odpovdnost za zpracovn osobnch daj mme ale vdy my (ne zpracovatel)

Jak maj subjekty daj v souvislosti se zpracovnm jejich osobnch daj prva?

V souvislosti se zpracovnm osobnch daj maj subjekty daj adu prv. Nkter prva maj subjekty daj nezvisle na prvnm dvodu zpracovn (prvo na pstup k osobnm dajm, prvo na opravu, prvo na vmaz, prvo na omezen zpracovn) a nkter prva maj subjekty daj jen pi zpracovn na zklad uritho prvnho dvodu:

 • prvo na penositelnost daj – prvnm dvodem mus bt souhlas subjektu daj nebo splnn smlouvy
 • prvo vznst nmitku – prvnm dvodem mus bt oprvnn zjem Sprvce
 • prvo odvolat souhlas – prvnm dvodem mus bt udlen souhlas

Subjekty daj maj samozejm tak prvo podat stnost u dozorovho adu.

Bli informace k uplatovn prv subjekty daj jsou zde.

Kde subjekty daj naleznou dal informace?

Uchazei o zamstnn naleznou dal informace o zpracovn jejich osobnch daj zde .

Informace o zpracovn osobnch daj prostednictvm kamerovch zznam jsou zde.

Host na naich akc se mohou dozvdt informace o zpracovn jejich osobnch daj zde.

Informace o zpracovn osobnch daj odbratel naeho newsletteru jsou zde.

Nai zkaznci a dodavatel naleznou dal informace o zpracovn jejich osobnch daj zde.

Informace o zpracovn osobnch daj potencilnch zkaznk jsou zde.


Cookies

Prostednictvm webovch strnek mohou shromaovat informace tak tet strany, a to s vyuitm tzv. cookies, zsuvnch modul (plug-ins) a widgety (widgets) tetch stran.  Tyto tet strany shromauj daje pmo z Vaeho internetovho prohlee a jejich zpracovn podlh vlastnm pravidlm tetch stran pro ochranu soukrom.
Cookies a dal sledovac technologie mohou bt na naich strnkch a aplikacch pouvny rznm zpsobem, napklad za elem provozu webov strnky, analzy nvtvnosti nebo k reklamnm elm. Cookies a dal sledovac technologie vyuvme zejmna proto, abychom byli schopni zkvalitnit a zefektivnit nae sluby.

Na naem webu vyuvme nsledujc cookies:

a) nezbytn (technick)
Nezbytn cookies pomhaj, aby byla webov strnka pouiteln tak, e umon zkladn funkce jako navigace strnky a pstup k zabezpeenm sekcm webov strnky. Webov strnky nemohou sprvn fungovat bez tchto cookies.

b) bezpenostn
Bezpenostn cookies jsou cookies, kter maj za kol pedchzet podvodm a ppadn odstraovat bezpenostn chyby.

c) analytick
Analytick cookies pomhaj majitelm webovch strnek, aby porozumli, jak nvtvnc pouvaj webov strnky. Informace sbraj a sdluji anonymn - to znamen, e tyto informace nejsou spojeny s konkrtnm uivatelem.

d) marketingov
Marketingov cookies jsou pouvny pro vyhodnocen chovn nvtvnk na webovch strnkch. Zmrem je zobrazit reklamu, kter je relevantn a zajmav pro jednotlivho uivaltele a tmto hodnotnj pro vydavatele a inzerenty tetch stran.

e) preferenn
Preferenn cookies umouj, aby si webov strnka zapamatovala informace, kter m, jak se webov strnka chov nebo jak vypad. Je to napklad preferovan jazyk nebo region, kde se nachzte.

S nezbytnmi (technickmi) a bezpenostnmi cookies meme pracovat na zklad prvnch pedpis. Bez nich bychom vm nae sluby nemohli bezpen a sprvn poskytnout.

Analytick, marketingov a preferenn cookies meme zpracovat na zklad vaeho souhlasu. Toto zpracovn nm znemonte tm, e nm souhlas nedte, dle pak nastavenm prohlee, pomoc nastaven cookies lity a prohlenm v anonymnm reimu.

Kdo pro ns cookies zpracovv: 

 • poskytovatel sluby Google Analytics, Ads a Doubleclick  - spolenost Google Ireland Ltd., se sdlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko
 • poskytovatel sluby Facebook - spolenost Facebook Ltd., se sdlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
 • poskytovatel sluby Sklik - spolenost Seznam.cz, a.s., se sdlem Radlick 3294/10, 150 00 Praha 5

Vechny tyto spolenosti zpracovvaj cookies v souladu se svmi podmnkami.

Pokud jste nm udlili souhlas, me s vaimi cookies pracovat i tzv. tet strana. Tyto cookies a pslun tet strany uvdme v tabulce ne:Nzev Expirace Kdo m pstup k informacm Popis
_ga 2 roky Tet strana (Google/Google Analytics) Soubor cookie _ga, nainstalovan slubou Google Analytics, vypotv daje o nvtvncch, relacch a kampanch a tak sleduje vyuit webu pro analytick pehled webu. Soubor cookie ukld informace anonymn a piazuje nhodn vygenerovan slo k rozpoznn uniktnch nvtvnk.
_gid 1 den Platforma PHP Soubor cookie _gid nainstalovan slubou Google Analytics ukld informace o tom, jak nvtvnci pouvaj webovou strnku, a zrove vytv analytickou zprvu o vkonu webu. Nkter data, kter jsou shromaovna, zahrnuj poet nvtvnk, jejich zdroj a strnky, kter anonymn navtvuj.
PHPSESSID Session Tet strana (Google/Google Analytics) Udruje bezpen pipojen bhem dan nvtvy strnky.
_gat 1 minuta Tet strana (Google/Google Universal Analytics) Tento soubor cookie instaluje Google Universal Analytics, aby omezil etnost poadavk a tm omezil shromaovn daj na webech s vysokou nvtvnost.

Jak si zkontrolujete nastaven cookies?

Soubory cookies mete kontrolovat a/nebo smazat podle uven - podrobnosti si prohldnte na strnce allaboutcookies.org. Mete vymazat vechny soubory cookies uloen ve svm potai a vtinu prohle mete nastavit tak, abyste jim znemonili jejich ukldn. V takovm ppad vak pravdpodobn budete muset pi kad nvtv webu run upravovat nkter nastaven a nkter sluby a funkcionality nebudou fungovat.

Nvod pro odstrann vech i nekorektn zapsanch cookie naleznete ne. Nvody na vymazn nebo blokovn cookies v nejastji pouvanch prohlech:

Internet Explorer
Safari
Opera
Mozilla Firefox
Google Chrome

Pokud pouvte jin internetov prohle, informujte se prostednictvm funkce "Pomoc" ve vaem internetovm prohlei nebo u jeho vrobce o pokynech ohledn zamezovn a mazn cookies.


Copyright © 2005 - StareHracky.cz.
Všechna práva vyhrazena.Veškeré ochranné známky na těchto stránkách jsou majetkem jejich oprávněných vlastníků a jejich použití je chráněno zákonem. Ochranné známky těchto výrobců jsou na těchto stránkách vyobrazeny pouze za účelem informování veřejnosti o původu a výrobci takto označeného zboží.


MuzeumAuticek.cz

Abrex.cz